Feel Alive.

Hledání výrobku:

Zásady ochrany soukromí

Tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) popisují, jak bude společnost Daiwa-Cormoran Sportartikel Vertrieb GmbH (dále jen „my a „náš/naše“) jako správce údajů zpracovávat osobní údaje svých zákazníků a obchodních partnerů a jejich zaměstnanců (dále jen „vy a „váš/vaše“), a dále uvádějí opatření a postupy, které jsme zavedli za účelem zajištění odpovídající ochrany osobních údajů. Poskytnutí těchto informací představuje jeden z požadavků stanovených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR).

Tyto Zásady nezakládají mezi námi a vámi žádný smluvní vztah a mohou být v budoucnu z naší strany dále upravovány.

 1. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že:

 1. jste nám k tomu poskytli souhlas (který můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nám prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže zašlete příslušnou žádost),
 2. jejich zpracovávání je nezbytné pro účely poskytování našich produktů či služeb vám/vašemu zaměstnavateli,
 3. jejich zpracovávání je nezbytné pro účely odpovědi na vaši žádost/žádost vašeho zaměstnavatele,
 4. jejich zpracovávání je nezbytné pro účely udržení vztahu s vámi/vaším zaměstnavatelem,
 5. jejich zpracovávání je nezbytné pro účely plnění našich právních a regulatorních povinností.
 6. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME
 7. Zpracováváme o vás následující typy osobních údajů:
 8. vaše jméno, emailovou adresu a další kontaktní údaje a datum narození,
 9. informace o našich produktech, které vy či váš zaměstnavatel využíváte,
 10. informace o vaší roli, název funkce a/nebo pracovní pozice v rámci vašeho pracovněprávního vztahu,
 11. podrobné informace o vašich preferencích různých druhů marketingových akcí či materiálů,
 12. podrobné informace o vašich vstupech do našich prostor a přístupech do našich systémů a k našim internetovým stránkám a
 13. vaše zprávy, zpětnou vazbu či příspěvky poskytnuté v rámci různých průzkumů a dotazníků.
 14. Může se stát, že budete povinni nám své osobní údaje poskytnout, abychom mohli řídit naši obchodní činnost a provoz, udržovat s vámi/vaším zaměstnavatelem vztah, poskytovat vám/vašemu zaměstnavateli naše produkty nebo plnit naše právní a regulatorní povinnosti. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, může se stát, že nebudeme schopni náš vztah s vámi/vaším zaměstnavatelem udržovat nebo že nebudeme schopni vám/vašemu zaměstnavateli poskytovat naše produkty či služby.
 15. Maximálně se snažíme, abychom zachovali správnost a úplnost vašich osobních údajů, které uchováváme, a abychom zajistili, že veškeré vaše osobní údaje budou vždy aktuální. V tomto ohledu nám však můžete náš úkol do značné míry usnadnit, a to tím, že nás v případě, že ve vašich osobních údajích dojde k jakékoli změně nebo že zjistíte, že kterékoli z námi vedených osobních údajů týkajících se vaší osoby jsou nesprávné, bezodkladně kontaktujete. Nebudeme však odpovědní za žádné ztráty vyplývající z nesprávných, nepravdivých, nedostatečných či neúplných osobních údajů, které nám poskytnete.
 16. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Obvykle vaše osobní údaje získáváme z informací, které nám vy/váš zaměstnavatel poskytnete v průběhu našeho vztahu s vámi/vaším zaměstnavatelem. Zpravidla je získáváme [z emailových zpráv a jiné korespondence, kterou nám vy/váš zaměstnavatel zasíláte, z vizitek, z formulářů a dokumentů, které jste vy/váš zaměstnavatel použili při přihlášení k odběru marketingových informací o našich produktech či zpráv o trhu nebo na nichž jste uvedeni jako osoba oprávněná uzavírat jménem vašeho zaměstnavatele obchodní transakce, z přihlašovacích informací, které vy/váš zaměstnavatel využíváte pro přístup k jakýmkoli našim produktům či službám (buď vaším vlastním jménem či jménem vašeho zaměstnavatele)].

Můžeme vaše osobní údaje získávat i z jiných zdrojů, například od společností v rámci naší skupiny, od našich prodejců či maloobchodních partnerů, vydavatelů časopisů, PR firem, subjektů pro předcházení podvodům či subjektů poskytujících údaje o úvěruschopnosti klientů, ze záznamů orgánů veřejné moci a ze sociálních médií.

 1. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

Budeme vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s řízením našeho vztahu s vámi/vaším zaměstnavatelem a s poskytováním našich produktů vám/vašemu zaměstnavateli pro následující účely:

 1. abychom mohli vám/vašemu zaměstnavateli poskytovat požadované produkty či služby,
 2. abychom mohli vám/vašemu zaměstnavateli odpovídat na jakékoli zprávy či dotazy,
 3. abychom mohli řešit záležitosti související se zárukami za produkty v případě registrovaných produktů,
 4. abychom mohli vám/vašemu zaměstnavateli poskytovat propagační a marketingové materiály o našich produktech a službách, o nichž se domníváme, že by Vás/vašeho zaměstnavatele mohly zajímat,
 5. abychom mohli spravovat, rozvíjet a stále zlepšovat nabídku našich produktů a služeb, naše obchody, systémy informačních technologií a internetové stránky,
 6. abychom mohli sledovat a vyhodnocovat plnění požadavků právních předpisů a našich interních zásad a standardů,
 7. abychom mohli kdekoli na světě plnit své příslušné právní a regulatorní povinnosti a postupovat v souladu s příslušnými žádostmi, včetně oznamovacích povinností a povinností podrobit se kontrolám ze strany jakýchkoli vnitrostátních či mezinárodních regulatorních orgánů,
 8. abychom mohli provádět kontroly za účelem prevence jakýchkoli praktik legalizace výnosů z trestné činnosti, finanční kontroly a kontroly úvěruschopnosti a pro další účely předcházení podvodnému jednání a předcházení a odhalování trestné činnosti,
 9. pro administrativní účely v souvislosti s bezpečností našich systémů, prostor, platforem a internetových stránek a aplikací a s přístupem do nich,
 10. abychom mohli plnit soudní příkazy a vykonávat a/nebo bránit svá zákonná práva,
 11. pro jakékoli jiné oprávněné obchodní účely a
 12. pro jiné účely přípustné či nezbytné podle platných právních či jiných předpisů.
 13. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být předávány (včetně přístupu k těmto údajům a jejich uchovávání) do zemí či na území, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), včetně zemí, jejichž právní předpisy nenabízejí stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká existuje v rámci EHP. Především můžeme vaše osobní údaje sdílet se společnostmi, které jsou členy naší skupiny a které se nacházejí mimo EHP (včetně Japonska). Zajistíme, aby bylo jakékoli takové předání údajů do zahraničí uskutečněno v souladu s řádnými či vhodnými zárukami podle Nařízení GDPR. Pokud nám prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže zašlete žádost, můžeme vám zaslat kopii příslušných dokumentů o zárukách.

 1. PŘÍPADY, KDY MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM

Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani s nimi jinak neobchodujeme a nehodláme tak činit ani v budoucnu. Vaše osobní údaje zpřístupníme pouze následujícím osobám:

 1. společnostem v rámci naší skupiny,
 2. společnostem, v jejichž případě vy sami poskytnutí vašich osobních údajů schválíte či které pro tento účel určíte,
 3. třetím stranám, které vaše osobní údaje zpracovávají naším jménem (např. provozovatelům našich systémů včetně poskytovatelů cloudových služeb),
 4. třetím stranám, které vaše osobní údaje zpracovávají svým vlastním jménem, avšak s tím, že poskytují vám/vašemu zaměstnavateli určitou službu naším jménem (např. naši dodavatelé),
 5. společnostem, které poskytují služby související s kontrolami za účelem prevence jakýchkoli praktik legalizace výnosů z trestné činnosti, se snižováním úvěrových rizik a s jinými účely předcházení podvodnému jednání a trestné činnosti, a společnostem poskytujícím podobné služby, včetně finančních institucí, subjektů pro hodnocení úvěruschopnosti a regulatorních orgánů, s nimiž jsou takové informace sdíleny,
 6. jakékoli třetí straně, jíž postoupíme či na niž převedeme kterákoli za našich práv a povinností,
 7. jakémukoli budoucímu kupujícímu v případě, že se rozhodneme prodat jakoukoli část našeho závodu či majetku, a
 8. jakékoli vládě, regulatornímu orgánu, orgánu policie, orgánu dohledu nad finančním trhem či soudu, budeme-li povinni tak učinit na základě platných právních či jiných předpisů nebo na jejich žádost.
 9. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE chráníme

Usilujeme o maximální ochranu vašich osobních údajů, a proto zavedeme a budeme udržovat v platnosti příslušná technická a organizační opatření pro účely zajištění řádné úrovně zabezpečení pro ochranu vašich osobních údajů před jejich náhodným či neoprávněným zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním a přístupem k nim.

 1. VAŠE PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
 2. Pokud si budete přát:
 3. své osobní údaje aktualizovat, upravit či vymazat nebo byste rádi získali kopii vašich osobních údajů, které spravujeme, nebo
 4. užívání vašich osobních údajů, které spravujeme, z naší strany omezit či je zcela ukončit,

můžete nás o to požádat, a to tak, že nám prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže zašlete příslušnou žádost.  

 1. V kterékoli ze situací uvedených výše Vás můžeme požádat, abyste nám předložením kopie platného dokladu totožnosti či jiným způsobem prokázali svou totožnost, a to proto, abychom mohli splnit své závazky týkající se bezpečnosti a abychom předešli neoprávněnému zpřístupnění údajů jiným osobám.
 2. DOBA, PO KTEROU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SPRAVOVAT

Ponecháme si vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak to bude nezbytné ke splnění účelu, pro který byly údaje shromážděny, nebo ke splnění příslušných požadavků právních, regulatorních či jakýchkoli interních předpisů.

 1. Přímý marketing

Pokud nám sdělíte, že si nepřejete, aby vám kterákoli ze společností v rámci naší skupiny zasílala informace o svých produktech a službách ani jiné marketingové materiály, nebudeme Vás nadále pro účely přímého marketingu kontaktovat. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 1. [Využívání souborů cookies

„Cookie“ je malý textový soubor, který je uchováván na hard disku či v mobilním zařízení uživatele. Soubory cookies jsou vygenerovány internetovými servery, jakmile uživatel vstoupí na určitou internetovou stránku, a následně předány do počítače či mobilního zařízení uživatele, kde jsou uchovávány pro účely dalších budoucích návštěv. Plní celou řadu funkcí souvisejících s prohlížením internetových stránek a jsou užívány k nejrůznějším účelům, např. ke sledování pohybu uživatele v rámci internetových stránek. Mohou práci uživatele s internetovými stránkami usnadnit, jelikož konkrétní stránka může být následně personalizována např. podle preferencí a aktivit uživatele při prohlížení stránek.

Více informací o našem používání souborů cookies naleznete v našich zásadách používání souborů cookies Zásady ochrany soukromí

 1. AKTUALIZACE A ZMĚNY ZÁSAD ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Může se stát, že budeme určité části těchto Zásad měnit či aktualizovat tak, aby byly stále v souladu s platnými právními a jinými předpisy, nebo v návaznosti na aktualizace našich interních postupů. Budeme tak činit prostřednictvím aktualizace těchto Zásad. Tyto změny vám však nemusejí být vždy přímo oznámeny. Proto prosím do těchto Zásad pravidelně nahlížejte, abyste měli o případných změnách či aktualizacích úplné informace.

 1. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Pokud budete mít ohledně obsahu těchto Zásad či vašich osobních údajů jakékoli dotazy nebo pokud si budete přát vznést v souvislosti s vašimi osobními údaji jakoukoli žádost, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže:

Emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Písemně: [Pověřenec pro ochranu osobních údajů, DAIWA-CORMORAN Sportartikel-Vertrieb GmbH, Vienna Point IIVídeňská 119619 00 Brno

 

 1. JAK PODAT STÍŽNOST U REGULÁTORA

V případě, že se domníváte, že jsme v souvislosti s vašimi osobními údaji porušili vaše práva, jste oprávněni podat stížnost u příslušného regulátora pro ochranu osobních údajů. Regulátorem pro ochranu osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha, Česká republika, tel.: +420 234 665 111, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., data box:qkbaa2n.

Datum aktualizace: 24.05.21018


Zásady používání souborů cookies

Zpráva ve vyskakovací liště, která se objeví při první návštěvě: Pro účely vašeho pohodlnějšího užívání těchto internetsylviových stránekpoužíváme soubory cookies. Dalším užíváním našich internetových stránek vyjadřujete s jejich používáním souhlas. Více informací o používání souborů cookies nebo o možnostech změn nastavení vašeho prohlížeče naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies [link na zásady].

Jak používáme soubory cookies a další technologie pro sběr informací

„Cookie“ je malý textový soubor, který je uchováván na hard disku či v mobilním zařízení uživatele. Soubory cookies jsou vygenerovány internetovými servery, jakmile uživatel vstoupí na určitou internetovou stránku, a následně předány do počítače či mobilního zařízení uživatele, kde jsou uchovávány pro účely dalších budoucích návštěv. Plní celou řadu funkcí souvisejících s prohlížením internetových stránek a jsou užívány k nejrůznějším účelům, např. ke sledování pohybu uživatele v rámci internetových stránek. Mohou práci uživatele s internetovými stránkami usnadnit, jelikož konkrétní stránka může být následně personalizována např. podle preferencí a aktivit uživatele při prohlížení stránek.

Používáme soubory cookies pouze v určitých částech těchto internetových stránek; účely jejich používání jsou vysvětleny níže. Nejste povinni soubory cookies přijmout a můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookies neakceptoval. Pokud tak však učiníte, může to ovlivnit vaši práci s prohlížečem, přičemž některé z funkcí v rámci internetových stránek nemusejí fungovat.

V rámci těchto internetových stránek jsou používány následující soubory cookies:

[Soubory cookies první strany]

Soubor cookie Účel Doba používání
     
     

Soubory cookies třetí strany [Pracovní poznámka: Níže jsme vložili příklad znění pro Google Analytics.]

Soubor cookie Účel Další informace
Výkonnostní soubory cookies /soubory cookies pro sběr analytických dat (Google Analytics) Jedná se o soubory cookies třetí strany s názvem "Google Analytics". Jsou používány za účelem shromažďování statistických informací o návštěvách internetových stránek (např. informací o tom, které stránky jsou nejčastěji navštěvovány, zda uživatelé dostávají chybové zprávy, jak byla příslušná stránka nalezena).  My ani žádná třetí strana – organizace pro sběr analytických dat – nespojujeme vaši IP adresu s žádnými informacemi, které by mohly uživatele osobně identifikovat. Tyto soubory cookies umožňují organizacím pro sběr analytických dat určit, zda jste se na internetové stránky vrátili opakovaně, a sledovat dílčí stránky, které jste si během své návštěvy internetových stránek prohlíželi.

Více informací o zásadách ochrany soukromí aplikovaných internetovými stránkami třetích stran naleznete v tomto linku.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245